all news

October 8, 2021

Как заказать дубликат госномера онлайн

Чтобы получить дубликат госномера, необходимо:

1. Авторизоваться c помощью ЭЦП на egov.kz
2. Найти раздел «Транспорт и коммуникации»
3. Выбрать услугу «Выдача дубликата государственного регистрационного номерного знака для транспортного средства» -> «Заказать услугу онлайн».
4. Далее необходимо заполнить все обязательные поля
5. Оплатить услугу (стоимость услуги – 1,4 МРП за 1 номер)
6. Подписать ЭЦП или одноразовым паролем.

В случае успеха в личный кабинет придет уведомление об исполнении заявки и документ.

__

Мемлекеттік нөмірдің телнұсқасын онлайн қалай тапсырыс беруге болады

Мемлекеттік нөмірдің телнұсқасын алу үшін сізге:

1. ЭЦҚ көмегімен авторлану egov.kz
2. “Көлік және коммуникациялар”бөлімін табыңыз
3. “Көлік құралы үшін мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгісінің телнұсқасын беру” қызметін таңдау -> “Қызметке онлайн тапсырыс беру”.
4. Әрі қарай барлық міндетті жолдарды толтыру қажет
5. Қызметті төлеу (қызмет құны – 1 нөмір үшін 1,4 АЕК)
6. ЭЦҚ немесе бір реттік парольмен қол қою.

Нәтижесі оң болған жағдайда жеке кабинетке өтінімнің орындалуы туралы хабарлама және құжат келеді.

__

How to order a duplicate state license plate number online

Lead: The egov.kz portal has a service that allows you to restore a lost number.

To get a duplicate state license plate number, you need to:

1. Log in with EDS on egov.kz
2. Find the section “Transport and Communications”
3. Select the service “Issuance of a duplicate of the state registration plate for a vehicle” -> “Order the service online”.
4. Next, you must fill in all the required fields
5. Pay for the service (service cost – 1.4 MCI for 1 number)
6. Sign with EDS or one-time password.

If successful, a notification about the execution of the application and a document will be sent to your personal account.