all news

September 20, 2021

История развития GASENERGY

Наша история началась с появления сети АГЗС в 2015 году. Изначально мы продавали только сжиженный углеводородный газ. В процессе работы основными задачами для нас стали – возможность быть центром притяжения всех автомобилистов и путешественников, предоставлять высокое качество продуктов и услуг в пути, и сделать поездку максимально комфортной.

Так в 2017 году появились первые многофункциональные автозаправочные комплексы нового поколения в городах Нур-Султан и Караганда.

В 2019 году было принято решение сделать ребрендинг, и расширить линейку предоставляемых услуг, а также повысить узнаваемость у автовладельцев. Новые цвета логотипа GASENERGY были выбраны не случайно, в нем присутствует элемент символа в казахском орнаменте в виде птицы. А в восточных культурах бирюзовый цвет является цветом развития.

Впереди у нас большие планы. Оставайтесь с нами.


GASENERGY-дің даму тарихы.

Біздің тарихымыз 2015 жылы АЖҚС желісінің пайда болуынан басталды. Бастапқыда біз тек сұйытылған көмірсутекті газды саттық. Жұмыс барысында біз үшін негізгі мақсаттар – барлық автомобильшілер мен саяхатшылардың тартылыс орталығы болу, жолда жоғары сапалы өнімдер мен қызметтерді ұсыну және сапарды барынша жайлы ету мүмкіндігі болды.

Осылайша, 2017 жылы Нұр-Сұлтан және Қарағанды қалаларында жаңа буындағы алғашқы көпфункционалды жанармай құю кешендері пайда болды.

2019 жылы ребрендинг жасау және көрсетілетін қызметтер желісін кеңейту, сондай-ақ автокөлік иелерінің танымалдығын арттыру туралы шешім қабылданған болатын. GASENERGY логотипінің жаңа түстері кездейсоқ таңдалмаған, онда құс түріндегі қазақтың ою-өрнегіндегі нышан элементі бар. Ал шығыс мәдениеттерінде көгілдір түс-бұл дамудың түсі болып табылады.

Алдымызда үлкен жоспарлар.
Бізбен бірге болыңыз.


GASENERGY development history

Our history began with the emergence of a network of filling stations in 2015. Initially, we only sold liquefied petroleum gas. In the process of work, the main tasks for us were the ability to be the center of attraction for all road-users and travelers, to provide high quality products and services on the way, and to make the trip as comfortable as possible.

Thus, in 2017, the first multifunctional filling stations of a new generation appeared in the cities of Nur-Sultan and Karaganda.

In 2019, it was decided to rebrand and expand the range of services provided, as well as increase awareness among car owners. The new colors of the GASENERGY logo were not chosen by chance; there is an element of a symbol in the Kazakh ornament in the form of a bird. And turquoise is the color of development in oriental cultures.

We have great plans ahead. Stay with us.