all news

September 29, 2021

Бонусная карта MY ENERGY

Бонусная карта MY ENERGY – это новая система лояльности на АЗС сети GASENERGY. Используйте ее, чтобы копить баллы и получать больше выгоды от ваших покупок на наших АЗС.

С каждого заправленного литра вам начисляется от 1 до 5 баллов, а также процент от покупок в супермаркете. Количество начисляемых баллов зависит от уровня карты клиента.

Статус карты устанавливается администратором при активации. По умолчанию первоначальный статус Silver. Для повышения или понижения уровня карты используется система оценки активности за последние 3 месяца.

Для перехода на более «высокий» статус, необходимо зачислить за последние 3 месяца пороговый уровень бонусных баллов.
Порог для повышения статуса: Gold – 500 баллов, Platinum – 2000 баллов, Diamond – 6000 баллов.
Правила начисления бонусных баллов:
При заправке топлива на АЗС
photo1632289510
При покупке товаров и услуг на АЗС
photo1632994742 (2)
Важно: Вы можете оплатить до «100% минус 1 тенге» от стоимости товаров и услуг бонусными баллами.
На товар, оплаченный полностью или частично бонусными баллами, дополнительные бонусы не начисляются.
Стоимость карты: 300 тг.


MY ENERGY бонустық картасы – бұл GASENERGY АЖҚС желісінің ниеттестіктің жаңа жүйесі.

Оны ұпайларды жинау және біздің АЖҚС-та сатып алулардан көбірек пайда алу үшін пайдаланыңыз.

Әр толтырылған литрден сізге 1-ден 5 баллға дейін, сондай-ақ супермаркеттегі сатып алулардан пайыз беріледі. Есептелетін ұпай саны клиент картасының деңгейіне байланысты.

Картаның статусын әкімші іске қосқан кезде орнатылады. Әдепкі қалпы бойынша, Silver бастапқы күйі болып саналады. Карта деңгейін арттыру немесе төмендету үшін соңғы 3 айдағы белсенділікті бағалау жүйесі пайдаланылады.

“Жоғары” мәртебеге ауысу үшін соңғы 3 айда бонустық ұпайлардың шекті деңгейін есепке алу қажет.
Мәртебені көтеру шегі: Gold – 500 балл, Platinum – 2000 балл, Diamond – 6000 балл.

Бонустық ұпайларды есептеп жазу ережелері:
АЖҚС-та жанармайқұю кезінде
Без имени-3.png каз
АЖҚС-та тауарлар мен қызметтерді сатып алу кезінде
photo1632994742

Білу маңызды: сіз тауарлар мен қызметтердің құнынан “100% минус 1 теңгеге” дейін бонустық ұпайлармен төлей аласыз.

Толық немесе ішінара бонустық ұпайлармен төленген тауарға қосымша бонустар есептелмейді.

Карта құны: 300 тг.


Bonus card MYENERGY is a new loyalty system at gas stations of the GASENERGY network.

Use it to accumulate points and get more value from your purchases at our gas stations.

For each refilled liter, you are added from 1 to 5 points, as well as a percentage of purchases in the supermarket. The number of points added depends on the level of the client card.

The card status is set by the administrator upon activation. By default, the initial status is Silver. To increase or decrease the level of the card, a system for assessing activity for the last 3 months is used.

To move to a “higher” status, you must credit the threshold level of bonus points for the last 3 months.

The threshold for upgrading the status: Gold – 500 points, Platinum – 2000 points, Diamond – 6000 points.

Rules for calculating bonus points:

When refueling at a gas station

photo1632995330 (1)

When buying goods and services at a gas station

photo1632994742 (1)

Important:  You can pay up to “100% minus 1 KZT” of the cost of goods and services with bonus points.

For goods paid in full or in part with bonus points, additional bonuses are not credited.

Card Cost: 300 KZT.